Razer Huntsman

Razer 兩款全新光軸鍵盤 Razer Huntsman Elite/Razer Huntsman 觸發更快

對於熱愛電競的玩家,對鍵盤的按鍵手感以至觸發速度都有更高要求,Razor 早前推出了自行研發的 Razer 光學機械軸,就利用光作為觸發,聲稱比起傳統機械軸的按鍵反應更快更準,近期就有兩款全新光軸鍵盤 Huntsman 和 Hustsman Elite 登場。   Razer Huntsman 和 Razer Huntsman Elite 採用 Razer 光學機械軸,內裡有個光學感測器,只要按下按鍵,就會有光訊號進來啟動接收器,立即觸發按鍵軸指令,為用家帶來從未感受過的速度。