[XF 開箱] 15 扇葉雙風扇 預設超頻‧雙插槽‧雙導熱管 INNO3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 OC

序言 NVIDIA 今日正式推出了針對入門級用家的 GeForce RTX 3050 顯示卡,為預算不多的用家 … 繼續閱覽 [XF 開箱] 15 扇葉雙風扇 預設超頻‧雙插槽‧雙導熱管 INNO3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 OC